ژل رویال وخواص درمانی آن-شرکت پارس عسل شیراز

مراحل برداشت ژل رویال

23962 / شهریور ۱۳۹۵
فرآیند تولید و برداشت ژل رویال از ابتدای فروردین ماه همزمان با پرورش ملکه جهت تکثیر کلنی های زنبور عسل شروع شده و غالبا تا اواخر مرداد ماه ادامه می یابد.
مراحل برداشت ژل رویال

روش توليد و جمع آوری ژل رویال

الف­) روش های طبيعی:

در کندوها یی که شرایط لازم را برای تکثير و بچه دهی دارند حجره های ملکه یا شاخون های زیادی از ژل رویال به وجود می آیند و از این سلول ها در روز سوم بعد از تشکيل٬ ژل نسبتا زیادی جمع آوری می شود و بعد از بسته شدن درب شاخون ها به تدریج ژل حالت نسبتا ژلاتينی پيدا می کند. در اواسط بهار در مناطق معتدله و اوایل اسفند ماه در مناطق قشلاقی و گرمسيری کلنی هائی که زنبوران کارگر جوان زیادی دارند٬ اگر به هر علتی ملکه و مادر خود را ازدست داده باشند بلافاصله اقدام به ایجاد شاخون های زیادی با ذخایر ژل رویال فراوان خواهند نمود. زیرا زنبوران کارگر جوان از روز دوم بعد از تولد تا روز ششم حداکثر ميزان ژل رویال را از طریق غدد شيری و آرواره ای و در صورت مساعد بودن روند و جریان گرده و شهد از طبيعت٬ ترشح کرده و در اختيار لاروهای ملکه (و سایر لاروها به نسبت کمتر) زنبورعسل قرار می دهند و توليد کنندگان می توانند با قاشقک ها و سایر ابزار بعد از خراب نمودن شاخون ها ژل رویال حجره ها را جمع آوری کنند. به هر حال کندوهای قوی در موقع و زمان بچه دهی و نيز به هنگام یتيم شدن منابع ژل رویال برای زنبورداران و توليد کنندگان مربوطه خواهند بود.

ب)­ روش های مصنوعی:

در همه واحدهای پرورش ملکه می توان توام با توليد ملکه اقدام به توليد ژل رویال نمود. زیرا در واقع بخشی از پروسه و روند عملياتی توليد ملکه و توليد ژل رویال مشابه می توانند باشند. بعد از سازماندهی کندوهای مادری٬ لاروهای یکروزه به کندوهای پرستار (کندوهای شروع کننده) انتقال داده می شوند. کندوهای شروع کننده در زمان پيوند لارو باید در وضيعت و موقعيتی شبيه حالت بچه دهی کندو درحالت طبيعی باشند تا پذیرش لاروهای پيوندی با راندمان خيلی بالائی همراه باشد.

روز بعد از پيوند می توان از پذیرش و یا عدم پذیرش لاروها با انجام بازدیدهای لازم مطلع شد. در صورت پذیرفته شدن لاروها ته و کف حجره های پيوندی به تدریج از ژل رویال پر می شوند و در روز سوم لاروی و پيوند مقدار ژل به حداکثر می رسد که با وسایل (چه با قاشق های چوبی یا فلزی و چه با دستگاه های مکنده و یا سرنگ) می توان ژل حجره ها را بعد از برداشت و خارج نمودن لاروها استحصال نمود.

لازم به ذکر است که از 90 تا 120 حجره لارو می توان در کندوهای شروع کننده به نسبت قوی و ضعيف بودن کندو برای جمع آوری ژل استفاده نمود. زیرا در این عمليات بيشتر مقدار ژل اندوخته شده مطرح است و نه کيفيت ملکه ها و لاروهای توليدی واضح ایت که هر چه تعداد کندوهای پرستار شروع کننده و تعداد حجره های پيوندی بيشتر باشد مقدار توليد ژل رویال در جریان اجرای عمليات بيشتر خواهد بود٬ تا بعد از بسته بندی در ظروف مربوطه به بازارهای مصرف و یا محل های نگهداری حمل شوند. برای تهيه یک کيلوگرم ژل رویال به حدود 2500 سلول ملکه نياز است. ژل های استخراج شده را پس از صاف کردن به وسيله پارچه های صافی بسيار ریز در ظروف شيشه ای در بسته ریخته و تا زمان مصرف در یخچال نگهداری می نمایند.